ROMAN PIETRZAK

Roman Pietrzak

Roman Pietrzak

Polski rzeźbiarz, ur. 25 VII 1963 r. w Nowym Targu, prof. nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Ukończył PLSP im. Antoniego Kenara w 1983. W latach 1984-1990 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1990 roku otrzymał dyplom w Pracowni Rzeźby prof. Stanisława Słoniny. W latach 1992-1993 studiował w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli. Jest uznanym rzeźbiarzem i rysownikiem, którego prace wystawiane były na wielu wystawach w kraju i zagranicą. Zmęczony rzeczywistością, twórczość traktuje jako formę ucieczki od hipokryzji i relatywizmu współczesności. Nie jest ona jednak orężem walki, lecz chwilą zadumy, zabawną pogawędką z samym sobą, nigdy niekończącą się przechadzką po baśniowej krainie światła, formy, faktury, kompozycji, koloru. Próbuje sztukę traktować normalnie.
Roman Pietrzak is a Polish sculptor, born 25 July 1963 in Nowy Targ, associate professor at the Academy of Fine Arts in Warsaw and Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw. He graduated from Antoni Kenar PLSP in 1983. Between 1984 and 1990 he studied at the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 1990 he graduated from prof. Stanisław Słonina’s Studio of Sculpture. Between 1992 and 1993 he continued studies at the Royal Academy of Fine Arts in Brussels. He is a recognized sculptor and drawer, whose works have been shown at many exhibitions both home and abroad. Weary of reality, he treats his art as a refuge from hypocrisy and relativity of the modern times. It is, however, not a weapon, but a moment of reflexion, an amusing conversation with himself, a never ending walk through a magical world of light, form, facture, composition and color. He attempts to approach the art normally.

O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie O mnie